Търг- 21.10.2019

О  Б  Я  В  А

 

„Градски транспорт Добрич” ЕООД, на основание чл. 16, т. 1 и т. 4 от Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, във вр. с чл. 77 и сл. от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение № 51-36/30.07.2019 г. на Общински съвет град Добрич и Заповед № 027/02.10.2019 г. на Управителя на „Градски транспорт Добрич” ЕООД обявява публичен търг с тайно наддаване на 21.10.2019 г. от 10.00 часа в сградата на „Градски транспорт Добрич“ ЕООД, град Добрич, ул. „Войвода Димитър Калъчлията“ № 8 за продажба на имот, собственост на „Градски транспорт Добрич“ ЕООД, град Добрич:

 

по

ред

Наименование и описание

на имота

Начална

тръжна цена

лева /без ДДС/

Депозитна

вноска

/лева/

1. Поземлен имот с идентификатор 72624.611.285,  с площ 8 000 кв.м., с  трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за депо за релсов транспорт, находящ се в град Добрич, Промишлена зона Север,  номер по предходен план: кв. 2, парцел XXI /II/ 156 600 39 150

 

            Стойността на тръжните книжа е 72 лв. с включен ДДС. Същите можете да закупите от „Градски транспорт Добрич” ЕООД, ул. „Войвода Димитър Калъчлията”  № 8 от 04.10.2019 г. до 16.00 часа на 16.10.2019 г

            Оглед на обекта може да бъде направен на 17.10.2019 г. от 10.00 до 16.00 часа след представяне на документ за закупени тръжни книжа.

Депозитната вноска за участие в търга се внася в срок до 18.10.2019 г. по банкова сметка  BG 56 SOMB 9130 1056 4667 01, BIС – SOMBBGSF, “Общинска банка” АД, клон Добрич, ул.”Независимост” № 14.

 

                                                                                                                УПРАВИТЕЛ:   /Катя  Петкова/

заповед класиране

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *